خروس

  • روغن دان
    اين روغن محصولی چند منظوره است که دارای مقاومت حرارتی بسیار عالی بوده و در حقيقت مي‌تواند جايگزين روغن حيواني در پخت و پز و سرخ كردن شود. به خاطر كريستاليزاسيون تدريجي، اين روغن شامل كريستال‌هاي دانه ای شکل بزرگي مي‌شود كه در فاز مايع شناورند.
روغن دان
اين روغن محصولی چند منظوره است که دارای مقاومت حرارتی بسیار عالی بوده و در حقيقت مي‌تواند جايگزين روغن حيواني در پخت و پز و سرخ كردن شود. به خاطر كريستاليزاسيون تدريجي، اين روغن شامل كريستال‌هاي دانه ای شکل بزرگي مي‌شود كه در فاز مايع شناورند.